Anseye Pou Ayiti

Anseye Pou Ayiti

Yon mouvman pou ekipe yon rezo lidè Ayisyen pou tout timoun jwenn bon jan kalite edikasyon.

Sa òganizasyon Anseye Pou Ayiti wè, se yon sistèm ansèyman ann Ayiti ki bay tout sitwayen peyi a dwa moun yo genyen pou yo jwenn bon jan edikasyon wot kalite, nan ankouraje bon jan travay pwofesè ak reyisit elèv. Sa nou wè a gwo anpil epi li santre sou yon travay pou nou imajine yon lòt fwa ankò ki wòl anseyan-lidè ayisyen wot kalite jwe pou pi gwo avantaj tout elèv.

At a Glance

Innovations0
Members 0
Partners 0

Organization Type

  • Non-governmental organization (NGO)

Contact

#4 Impasse Dr Lanier, Delmas 31, Port-au-Prince, Haiti

T : (509) 4895-4508
E : info@anseyepouayiti.org

Organization Mission

Anseye Pou Ayiti pral ogmante siksè akademik an Ayiti avèk rekritman ak fòmasyon pwofesè eksepsyonèl pou lekòl ki deja egziste. Ansèyman ak lidèchip pou transformasyon pral bay tout timoun bon jan konesans, konpetans ak atitid pou rive jwenn tout potansyèl yo atravè opòtinite egal, mennen yon lavi nan pwosperite youn ak lòt, ak kontribye nan mond 21e syèk la.

Area of Focus

Fòmasyon pou yon lidèchip transfòmasyonèl, kreye yon rezo anseyan-lidè pou transfòme rezilta aprenan ayisyen. 

Areas of Expertise

Relevent Training